Dành cho doanh nghiệp lên đến 10,000 users

INTERFACES:

  • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 1 x USB (Cellular failover)
  • LAN: 8 x GbE RJ45, 8 x GbE SFP, 8 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 4 Gbps

VPN THROUGHPUT: 1 Gbps

RECOMMEND CLIENTS: 2,000

INTERFACES:

  • WAN: 2 x 10GbE SFP+, 1 x USB (Cellular failover)
  • LAN: 8 x GbE RJ45, 8 x GbE SFP, 8 x 10GbE SFP+

FIREWALL THROUGHPUT: 6 Gbps

VPN THROUGHPUT: 2 Gbps

RECOMMEND CLIENTS: 10,000